Bel ons

085 029 0628

Vraag vrijblijvende

Offerte aan

Privacy Policy

Deze privacy policy betreft de privacy van de bezoekers van deze website.

Statistieken 
Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier 
Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt.

Links 
Deze site bevat links naar andere websites. Brinkman Beveiligingen is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Brinkman Beveiligingen niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

 

Bepalingen Privacy Brinkman Beveiligingen B.V. en Brinkman Contracting B.V.

Definities

 • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('de Betrokkene'); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van verzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
 • Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.
 • Inbreuk i.v.m. Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens ('Datalek').
 • Toezichthoudende autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie, verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de wet in verband met de verwerking van persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerking Persoonsgegevens

 1. Wanneer de Opdrachtnemer tijdens het uitvoeren van de overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de overeenkomst.
 3. De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitvoering van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
 4. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
 5. De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.
 6. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:
  a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
  b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
  c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
  d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
  e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
  f. de oorzaak van het Datalek;
  g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.
 7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
 8. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.
 9. Wanneer de overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst teruggeven aan de Opdrachtgever en/of vernietigen.

 

Voor als u kiest voor kwaliteit en integriteit